Privacyverklaring Buro-T

Deze website is eigendom van Vertaal en Tolkbureau Toon Gevaert bvba.

Adres maatschappelijk zetel: Spitaalstraat 159, 8790 Waregem
Telefoon: +32 0479 57 34 71
E-mail: info@buro-t.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0824.378.155

1. Begrippen

1.1 ‘Verwerkingsverantwoordelijke’
BURO-T is een handelsnaam van Vertaal en Tolkbureau Toon Gevaert bvba. De Verwerkingsverantwoordelijke is dus Vertaal en Tolkbureau Toon Gevaert bvba, Spitaalstraat 159, 8790 Waregem, ondernemingsnummer: 0824.378.155.

1.2 ‘Website’
De Website is bereikbaar via de internetdomeinen www.buro-t.be en www.bureau-t.be

1.3 ‘AVG’
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de “VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.”

2. Inleiding

Dit privacybeleid bepaalt hoe BURO-T uw persoonsgegevens verwerkt, als onderdeel van uw bezoek aan onze website, uw communicatie met ons via onze website, via e-mail of per telefoon.

We hebben gegevens over onze klanten nodig om onze zakelijke diensten te kunnen leveren. Hiertoe verzamelen en verwerken we gegevens en slaan we die op. De gegevens hebben betrekking op uw onderneming (naam, adres, btw-nummer, etc.), indien u een onderneming hebt, maar ook over u als persoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.), als u een privépersoon bent.

Wij gebruiken deze gegevens enkel om de door u gevraagde dienst te kunnen bieden (offerte maken, vertaling of tolkopdracht uitvoeren, factuur opstellen, etc.). Deze gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven of verkocht aan derden.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe?

3.1 Automatisch verzamelde gegevens:
We gebruiken cookies op onze website om gegevens over jou op te slaan.

Cookiebeleid

  • Waarom cookies?
    Cookies worden op de harde schijf van uw computer geplaatst om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies zijn kleine bestandjes en worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Het is ook mogelijk het gebruik van cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Cookies kunnen nadien van de harde schijf verwijderd worden. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
  • Cookies van derden
    In bepaalde gevallen worden er ook cookies gebruikt door betrouwbare derden. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een van de meest verspreide en betrouwbare analytische oplossingen op het internet om te helpen bij het vergaren van informatie over hoe de website best gebruikt wordt, en hoe de gebruikservaring kan verbeterd worden. Deze cookies houden mogelijk bij hoe lang u op de website surft, en welke pagina’s u bezoekt. Op die manier kunnen onze website beter afstemmen op wat de gebruikers zoeken. De gegevens die Google Analytics bijhoudt, worden geanonimiseerd. Google Analytics levert enkel statistische informatie over bezoekersgedrag, maar geen concrete persoonsgegevens.

3.2. Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer u ons een e-mail stuurt dan verzamelen wij de identiteitsinformatie die u ons bezorgt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, de inhoud van de e-mail en de (technische) details ervan (datum, tijdstip)
Om een offerte, en in een latere fase ook de factuur, te kunnen opstellen, worden de persoonsgegevens die u ons bezorgt, opgenomen in onze boekhoudsoftware. Het gaat om gegevens die we nodig hebben om de factuur te kunnen opstellen, zoals adres, btw-nummer, enz.
Als u teksten doorstuurt naar ons (ter vertaling of voor een prijsofferte), dan gaan wij discreet om met de persoonsgegevens die in die teksten staan. Wij behandelen alle teksten steeds als strikt vertrouwelijk. We geven ze alleen door aan onze freelancers opdat zij de gevraagde opdracht kunnen uitvoeren.

4. Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

De gegevens van onze klanten worden bijgehouden zolang als de wet ons daartoe verplicht. We bewaren teksten en vertalingen waarin persoonsgegevens voorkomen gedurende minstens vijf jaar.

Als u ons expliciet schriftelijk of via e-mail vraagt om persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij dit zo snel mogelijk doen, voor zover die persoonsgegevens niet samenvallen met persoonsgegevens die voortvloeien uit contracten. De verjaartermijn voor contractuele zaken bedraagt immers 10 jaar.

5. Doorgeven van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden, maar soms moeten we bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld om:

boekhoudkundige verrichtingen uit te voeren in overeenstemming met onze zakelijke activiteiten;
de geldende wetten en regelgeving na te leven.
Hiervoor geven wij enkel de strikt noodzakelijke gegevens door. Voor de website gebruiken we een externe dienst voor het beheer en de bezoekersanalyse. Ook deze externe dienst voldoet aan de AVG-verplichtingen.

6. Uw rechten?

Je gegevens worden bijgehouden door BURO-T. U kunt ons op elk moment een e-mail sturen met de vraag uw persoonsgegevens in te kijken of te wijzigen. U kunt ons steeds vragen naar de persoonsgegevens die we over u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en informatie over en met wie we deze gegevens delen. U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen. We zullen persoonsgegevens binnen de termijn van een jaar na de aanvraag verwijderen, voor zover die persoonsgegevens niet samenvallen met persoonsgegevens die voortvloeien uit contracten. De verjaartermijn voor contractuele zaken bedraagt immers 10 jaar.

Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit.